divendres, 8 de gener de 2016

Relació entre polítiques educatives i l´ús de les TIC a les aules d’infantil.


A grans trets, podem resumir que des del 1980 a Espanya s’han instaurat diferents plans d’inserció de les TIC a l’escola. Aquest període es caracteritza per una etapa de desenvolupament al llarg de la dècada dels 80 on s’incorpora al currículum les assignatures relacionades amb la informàtica, es creen programes per a dotar de hardware, es crea software educatiu i es dóna lloc a les primeres formacions del professionals en aquesta temàtica. En canvi, els 90 es caracteritzen per una situació d’estancament a partir de la implantació de la LOGSE. Per últim, a partir del començament del segle XXI, comença una etapa de fascinació per l’Internet on a partir de diferents programes europeus i nacionals (europeus: eLearning 2000..., espanyols: Plan Info XXI, Programa España.es…) es dota d’insfraestructura i connectivitat a les escoles, es forma al professorat i es dota dels recursos necessaris.Tablets and phones

Com podem veure, (i com s'explica al bloc SAMTRAC) des dels anys 80 diferents polítiques educatives fan feina per integrar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació a les escoles, però trobem que encara hi ha molta feina a fer en diferents centres. Però, per què passa això?


Principalment, perquè per a que un professor empri les TIC a les aules de manera innovadora no basta només amb tenir una política educativa i disposar dels recursos materials, sinó que a més és necessaria la participació activa del docent, del discent, de la família del discent i de tota la comunitat educativa; llavors és crucial el treball en equip entre tots aquestos membres.

Pel que fa al paper del mestre i l’evolució que presenta en l’ús de les TIC, cal mencionar les fases del Projecte ACOT. A partir d’aquest projecte, portat a terme per l’empresa Apple, es varen extreure cinc fases per les quals passen els professors en relació a les TIC quan disposen de tots els recursos necessaris. Trobem la fase d’accès o d’entrada, la fase d’adopció, la fase d’adaptació, la fase d’apropiació i la fase d’innovació. Molt pocs docents arriben a la fase d’innovació quan és a aquesta fase la que proporciona més aprenentatges tant als alumnes com als docents.


                 


Actualment, els mestres han de saber com ensenyar la didàctica de la disciplina en la que estan especialitzats (coneixement pedagògic disciplinar), han de saber ensenyar la utilització didàctica de la tecnologia (coneixement tecnològic pedagògic) i han de saber quines tecnologies són les asociades a la seva disciplina disciplina (coneixement tecnològic disciplinar). Amb aquestos coneixements (disciplinar (CK), pedagògic (PK) i tecnològic (TK)) el docent té els coneixements necessaris per a emprar la tecnologia per a ensenyar una disciplina concreta segons el model TPACK.


A continuació trobem un vídeo que explica aquest model:


               D’altra banda, trobem que la disposició i motivació de l’alumne per aprendre a partir de les noves tecnologies també és un factor crucial per a que s’arribi a un aprenentatge. Llavors, una vegada més el paper motivador del mestre és molt important, però a la vegada també la relació que manté amb la família en el procés d’ensenyança aprenentatge, ja que aquesta ha de treballar de manera conjunta amb l’escola per a aconseguir un aprenentatge de més qualitat en els infants. És per això que el Pla d’Actuació per a les famílies-TIC que trobem a cada centre, l’hem de tenir molt present i arribar al punt de col·laborar conjuntament amb les famílies en tots els àmbits, inclòs el que fa referència a l’ús responsable de les noves tecnologies a l’aula i a casa.

En definitiva, des del meu punt de vista l’educació ha d’estar recolçada per unes bones polítiques, però això no garanteix una adequada incorporació de les TIC a l’aula. Considero que allò més important són l’actitud, les espectatives i les metes dels educadors, ja que són els que estan dia a dia amb els infants, i els que programen les sessions. Per tant, allò més important és portar a terme una formació dels professionals motivadora per la incorporació de les noves tecnologies a l’aula d’una manera efectiva i, a poder ser, arribant a la fase d’innovació que marca el Projecte ACOT. A més, cada centre també hauria de fer diades o xerrades per a formar a les famílies en aquest àmbit i així fer més fàcil i possible la col·laboració de les famílies a l’aula.

dilluns, 5 d’octubre de 2015

Com ha canviat el meu PLE des del començament del grau?A l'assignatura de Bases Didàctiques (22001) que vaig cursar el primer any del grau, ja varem tractar el tema del propi PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge) de cadascun. D'aquesta manera, a principi de curs, varen elaborar un PLE conjunt de tota la classe i, en finalitzar l'assignatura, cada alumne va elaborar el seu propi PLE anyadint aquelles eines que havia après a fer servir al llarg del curs acadèmic. El meu va quedar de la manera següent (vaig fer servir el programa bubbl.us):

Ara, que estic ja al quart i darrer any de grau, hem tornat a parlar dels PLEs a classe. Aquesta vegada, hem deixat de banda la part de l'entorn personal i ens hem centrat més en l'entorn virtual.

Des de la meva perspectiva, a mesura que han passat els anys he notat com han anat avançant les tecnologies i, com jo, les he anat emprant més i de diferents maneres. Així, al principi només emprava Internet per a cercar i llegir informació i, molt de tant en tant per a crear-ne a partir del programa Word o Power Point. Però ha mesura que ha passat el temps i que la societat també ha fet més comú l'ús de les noves tecnologies, he començat a fer servir-la amb altres funcions com és compartir la informació que jo elaboro i, a més, he enriquit més la varietat de programes i webs que faig servir. Llavors, he ampliat el meu PLE de manera natural i gradual, amb això vull dir que no he forçat el meu aprenentatge per conèixer una gran quantitat d'eines, sinó que m'he centrat en extreure més profit a cada eina que ja coneixia i aprendre les diferent funcions que aquestes proporcionen. I, en situacions puntuals, a partir de la exploració personal de la web, he descobert i he après altres noves eines que m'han estat molt útils.

D'aquesta manera, considero que l'ús d'aquestes noves eines milloren la qualitat de les meves creacions, la varietat i qualitat de la informació a la qual accedeixo i amplien la difusió de les meves creacions a la xarxa. Respecte a això, remarcar per exemple l'ús de Prexi, programa a partir del qual he aconseguit elaborar presentacions diferents a les que sempre he fet servir (Power Point). Tot i que continuo emprant Power Point en la majoria dels casos, Prexi ha estat una alternativa  a aquest programa que m'ha permès elaborar i compartir presentacions més estructurades i visuals.

Tot i això, l'entorn personal considero que continua sent una part important en el meu aprenentatge i trobo que cadascú ha de ser conscient que aquesta part també és important.


A continuació, trobem el nou PLE que he elaborat sobre el meu entorn virtual:

En aquesta esquema (que he elaborat a partir del programa Mindomo), podem veure que el meu PLE virtual es centra en tres àmbits principals; llegir, reflexionar i compartir. I que en cadascun d'aquestos àmbits hi sorgeixen diferents eines o programes que són les que empro.

Com queda reflectit amb les fletxes discontinues, en aquest procés el primer que faig és llegir, rebre o interpretat informació de diferents fonts. Aquesta acció de llegir es pot quedar aturada en només assimilar la informació o, en altres ocasions, faig servir aquestos nous coneixements per a reflexionar al respecte i crear nova informació, per la qual cosa, moltes vegades cerco i llegeixo més informació per a conèixer més sobre el tema. Per a crear informació, empro un programa o una eina diferent en cada situació depenent d'allò que vull crear; així si el meu objectiu és fer una presentació empraré Power Point o Prezi per exemple i si vull crear esquemes faré servit Mindomo o Cmap Tools.

Tot seguit, si allò que he creat considero que pot ser útil per a altres persones ho comparteixo a diferents webs i xarxes socials. Així si es tracten d'aspectes més personals acostumo a compartir-los per xarxes socials, però si són aspectes més professionals, reflexius o teòrics els comparteixo a partir del meu blog, al Google Drive, al Youtube, correu electrònic...

Tot aquest material que comparteixo, pot servir per a llegir i crear reflexió en altres persones o a mi mateixa. Ja que moltes vegades, passat un temps, quan torno a llegir allò que havia creat, tinc noves opinions que em fan tornar a reflexionar sobre el mateix tema, com és aquesta situació mateix en que estic tornant a reflexionar de manera diferent allò que ja vaig tractar fa quatre anys.

D'altra banda, m'agradaria aclarir que l'esquema del meu actual PLE virtual he intentat fer-lo el més senzill possible per a facilitar la comprensió d'allò que més m'interessava, que era la relació que s'estableix entre allò que llegeixo, el que creo i el que comparteixo. Tot i això, he de dir que l'esquema hauria de ser més complicat, haurien d'aparèixer moltes de les eines repetides a cada àmbit i moltes més eines de relació entre les diferents eines. Però com que ho trobava molt liós, he preferit explicar-lo a partir d'un exemple, esperant que quedi més clar: personalment faig servir el blog en els tres àmbits; per a llegir informació d'altres persones a partir de la qual creo el meu propi material emprant el Blogger i, que finalment comparteixo amb altra gent amb la mateixa eina, el Blogger. Per tant, aquesta eina hauria d'aparèixer als tres àmbits i, hauria d'aparèixer una fletxa que relacionés aquesta eina en els diferents àmbits.Així, hem de tenir en compte el concepte de generalitat i transversalitat que expliquen Adell i Castañeda dient que "no existen ni herramientas, ni estrategias, ni mecanismos que puedan ser considerados como exclusivos de una única parte del PLE. Cada uno de ellos, según el uso que decidamos darle, así como en el momento en el que nos encontramos, formarán parte de una estrategia de aprendizaje u otra".Per a fer el meu PLE he tingut en compte la definició de PLE d'Adell i Castañeda (2010): "Conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender". I tot allò que tracten al primer capítol del seu llibre "Entornos personales deaprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red".


Tot seguit, trobem un vídeo titulat "Mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)" d'una estudiant del quart curs d'educació primària (Carmen Molina Fernández) que explica el seu PLE. Trobo que amb aquest vídeo queda molt clar aquest concepte i facilita l'elaboració d'un propi.

En definitiva, a partir d'aquesta activitat i de la reflexió sobre el meu PLE, m'he adonat  que molt probablement aprenc de moltes més eines de les que he posat a l'esquema. Però tot i això, espero que poc a poc, en un futur el meu PLE (tant el virtual com el personal) vagi augmentant i, sigui conscient dels canvis que vagi fent. D'aquesta manera, estic d'acord amb el canvi en educació, que planteja Jordi Adell i Lidia Castañeda al llibre citat anteriorment, on proposen posar l'èmfasi de l'educació en "aprender a aprender para poder seguir aprendiendo a lo lago de toda la vida" .

A més, dir que considero que hi ha una relació paral·lela entre el meu bloc i l'ús que faig de les diferents eines. Ja que per a l'elaboració de cada entrada he de cercar a diferents webs i he d'emprar diferents eines. Tot i això, dir que va ser al primer any del grau quan més eines vaig provar donat que l'apartat d'artefacte havia de ser diferent a cada entrada. Però, considero que la qualitat és millor que la quantitat, per la qual cosa, com he explicat anteriorment estic contenta de conèixer cada vegada millor les eines que empro amb regularitat i, a més, de anar integrant noves eines progressivament al meu PLE.
dijous, 24 de setembre de 2015

Impacte educatiu de la societat de la informació i la comunicació

La tecnologia de la informació i de la comunicació no és un aspecte recent, tot el contrari, portem al darrera una gran evolució de la tecnologia. Com explica Jordi Adell al seu article Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de lainformación, aquests mitjans han tingut un paper molt important en la història humana.

Segons Adell, trobem quatre mitjans de comunicació; el llenguatge oral, l'escriptura (permet deixar constància), la impremta (permet produir textos en grans quantitats i distribuir-los) i els mitjans electrònics i digitalització.

Lectura Adell.cmap

MAPA CONCPTUAL 1: EVOLUCIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ


Però, des del meu punt de vista, considero que a l'actualitat ja trobem un nou mitjà de comunicació que Adell no menciona; Internet. Considero Internet com  un nou mitjà de comunicació, ja que avui en dia és una eina molt emprada a nivell mundial, de fet predomina l'ús de xarxes socials com Facebook, Instagram, WhatsApp,... i l'ús de les noves tecnologies que permet a qualsevol individu estar en contacte amb informació de tot el món (això afavoreix la globalització), gràcies a Internet. Llavors, trobo a faltar aquesta actualització a l'article citat d'Adell.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN-area-qdef.cmap (1).cmap


MAPA CONCEPTUAL 2: SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ


La societat de la informació i la comunicació actual té avantatges i inconvenients com són els que podem observar al mapa conceptual 2 extret de l'article Lasociedad de la información, tecnologías digitales y educación de Area. Llavors, el paper dels professionals de l'educació és analitzar aquesta situació real en que vivim per a poder estipular reptes que ajudin a fer front als problemes educatius que es presenten davant les noves tecnologies digitals (mirar mapa conceptual 3)

TEMA 1(2)-repteseducatius-def.cmap.cmap (1).cmap
MAPA CONCEPTUAL 3: IMPACTE EDUCATIU DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ


Cada vegada són més els infants que estan en contacte amb les noves tecnologies, per tant, considero que cada vegada és més necessari que els docents treballin els quatre àmbits d'aprenentatge de l'alfabetització que menciona Area; l'instrumental, el cognitiu, el sociocomunicatiu i l'axiològic amb els infants. Ja que amb les noves tecnologies, les possibilitats de rebre informació augmenten de manera desmesurada i, llavors els infants han d'aprendre nous recursos i estratègies per a aprendre a gestionar les grans quantitats d'informació que reben. 

Però, per a poder fer tot això possible, els primers que han d'aprendre l'alfabetització digital són els docents i professionals de l'educació. D'aquesta manera, considero que un docent ha d'ampliar sempre els seus mitjans d'aprenentatge i, en aquesta línia trobo molt interessant l'assignatura optativa que ofereix la Universitat de les Illes Balears, Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil que vaig cursar l'any anterior. Va ser en aquesta assignatura quan vaig començar a adonar-me de la importància de tenir en compte la realitat i el moment actual per a poder fer una educació de qualitat, a més, en aquesta, també vaig aprendre la importància de l'anàlisi de tot el contingut destinat per a infants, així vaig descobrir missatges ocults a la famosa productora Disney o a altres companyies de dibuixos animats com Bob Esponja o Les Monster High. 

Tot seguit, trobem un fragment d'un capítol de la sèrie de les Monster High. La meva intenció amb aquest vídeo és que et paris un moment a escoltar els continguts d'aquesta sèrie per a fer consciència de la importància de l'anàlisi d'aquestos continguts mediàtics que, els adults moltes vegades ni escoltem simplement perquè pensem que al tractar-se de dibuixos animats són adequats per als infants i, no estam en lo cert.


Video del canal de Youtube Monster High

En definitiva, trobo que l'educació ha d'estar acord al moment sociocultural que es viu, per tant, l'educació ha de fer molts de canvis per a superar aquest desfàs que pateix actualment. Per aquest motiu, penso que els docents hem de tenir la millor formació possible i, hem de tenir ben presents els reptes de l'educació davant les noves tecnologies digitals que volem assolir.


dimecres, 16 de setembre de 2015

PRESENTACIÓ

Benvolguts i benvolgudes a la meva primera entrada de l'assignatura "Mitjans i Recursos Tecnològics".

Primer de tot, dir que en la sessió d'avui hem recordat algunes eines disponibles a Blogger i, a més, hem aprés de noves. D'aquesta manera, he recordat com enllaçar, com incloure imatges i com incloure videos al blog.


El arbol de los sueños

Foto de Chechi Peinado

A continuació, podem visualitzar el video "La Educación Explicada por un Niño" de Redes, Divulgació y Cultura, on un nen explica la importància de la motivació i de l'educació centrada en la realidad temporal i social.A banda de recordar aquestos conceptes tècnics, després de quatre anys, per fi he entès com connectar els meus diferents blocs. Així, he aprofitat per enllaçar els meus diferents blogs al meu portafoli.

En definitiva, avui he comprès una duda que tenia feia temps i que mai sabia com solucionar, per la qual cosa considero que ha estat una sessió útil per a mi.