dilluns, 5 d’octubre de 2015

Com ha canviat el meu PLE des del començament del grau?A l'assignatura de Bases Didàctiques (22001) que vaig cursar el primer any del grau, ja varem tractar el tema del propi PLE (Entorn Personal d'Aprenentatge) de cadascun. D'aquesta manera, a principi de curs, varen elaborar un PLE conjunt de tota la classe i, en finalitzar l'assignatura, cada alumne va elaborar el seu propi PLE anyadint aquelles eines que havia après a fer servir al llarg del curs acadèmic. El meu va quedar de la manera següent (vaig fer servir el programa bubbl.us):

Ara, que estic ja al quart i darrer any de grau, hem tornat a parlar dels PLEs a classe. Aquesta vegada, hem deixat de banda la part de l'entorn personal i ens hem centrat més en l'entorn virtual.

Des de la meva perspectiva, a mesura que han passat els anys he notat com han anat avançant les tecnologies i, com jo, les he anat emprant més i de diferents maneres. Així, al principi només emprava Internet per a cercar i llegir informació i, molt de tant en tant per a crear-ne a partir del programa Word o Power Point. Però ha mesura que ha passat el temps i que la societat també ha fet més comú l'ús de les noves tecnologies, he començat a fer servir-la amb altres funcions com és compartir la informació que jo elaboro i, a més, he enriquit més la varietat de programes i webs que faig servir. Llavors, he ampliat el meu PLE de manera natural i gradual, amb això vull dir que no he forçat el meu aprenentatge per conèixer una gran quantitat d'eines, sinó que m'he centrat en extreure més profit a cada eina que ja coneixia i aprendre les diferent funcions que aquestes proporcionen. I, en situacions puntuals, a partir de la exploració personal de la web, he descobert i he après altres noves eines que m'han estat molt útils.

D'aquesta manera, considero que l'ús d'aquestes noves eines milloren la qualitat de les meves creacions, la varietat i qualitat de la informació a la qual accedeixo i amplien la difusió de les meves creacions a la xarxa. Respecte a això, remarcar per exemple l'ús de Prexi, programa a partir del qual he aconseguit elaborar presentacions diferents a les que sempre he fet servir (Power Point). Tot i que continuo emprant Power Point en la majoria dels casos, Prexi ha estat una alternativa  a aquest programa que m'ha permès elaborar i compartir presentacions més estructurades i visuals.

Tot i això, l'entorn personal considero que continua sent una part important en el meu aprenentatge i trobo que cadascú ha de ser conscient que aquesta part també és important.


A continuació, trobem el nou PLE que he elaborat sobre el meu entorn virtual:

En aquesta esquema (que he elaborat a partir del programa Mindomo), podem veure que el meu PLE virtual es centra en tres àmbits principals; llegir, reflexionar i compartir. I que en cadascun d'aquestos àmbits hi sorgeixen diferents eines o programes que són les que empro.

Com queda reflectit amb les fletxes discontinues, en aquest procés el primer que faig és llegir, rebre o interpretat informació de diferents fonts. Aquesta acció de llegir es pot quedar aturada en només assimilar la informació o, en altres ocasions, faig servir aquestos nous coneixements per a reflexionar al respecte i crear nova informació, per la qual cosa, moltes vegades cerco i llegeixo més informació per a conèixer més sobre el tema. Per a crear informació, empro un programa o una eina diferent en cada situació depenent d'allò que vull crear; així si el meu objectiu és fer una presentació empraré Power Point o Prezi per exemple i si vull crear esquemes faré servit Mindomo o Cmap Tools.

Tot seguit, si allò que he creat considero que pot ser útil per a altres persones ho comparteixo a diferents webs i xarxes socials. Així si es tracten d'aspectes més personals acostumo a compartir-los per xarxes socials, però si són aspectes més professionals, reflexius o teòrics els comparteixo a partir del meu blog, al Google Drive, al Youtube, correu electrònic...

Tot aquest material que comparteixo, pot servir per a llegir i crear reflexió en altres persones o a mi mateixa. Ja que moltes vegades, passat un temps, quan torno a llegir allò que havia creat, tinc noves opinions que em fan tornar a reflexionar sobre el mateix tema, com és aquesta situació mateix en que estic tornant a reflexionar de manera diferent allò que ja vaig tractar fa quatre anys.

D'altra banda, m'agradaria aclarir que l'esquema del meu actual PLE virtual he intentat fer-lo el més senzill possible per a facilitar la comprensió d'allò que més m'interessava, que era la relació que s'estableix entre allò que llegeixo, el que creo i el que comparteixo. Tot i això, he de dir que l'esquema hauria de ser més complicat, haurien d'aparèixer moltes de les eines repetides a cada àmbit i moltes més eines de relació entre les diferents eines. Però com que ho trobava molt liós, he preferit explicar-lo a partir d'un exemple, esperant que quedi més clar: personalment faig servir el blog en els tres àmbits; per a llegir informació d'altres persones a partir de la qual creo el meu propi material emprant el Blogger i, que finalment comparteixo amb altra gent amb la mateixa eina, el Blogger. Per tant, aquesta eina hauria d'aparèixer als tres àmbits i, hauria d'aparèixer una fletxa que relacionés aquesta eina en els diferents àmbits.Així, hem de tenir en compte el concepte de generalitat i transversalitat que expliquen Adell i Castañeda dient que "no existen ni herramientas, ni estrategias, ni mecanismos que puedan ser considerados como exclusivos de una única parte del PLE. Cada uno de ellos, según el uso que decidamos darle, así como en el momento en el que nos encontramos, formarán parte de una estrategia de aprendizaje u otra".Per a fer el meu PLE he tingut en compte la definició de PLE d'Adell i Castañeda (2010): "Conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender". I tot allò que tracten al primer capítol del seu llibre "Entornos personales deaprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red".


Tot seguit, trobem un vídeo titulat "Mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)" d'una estudiant del quart curs d'educació primària (Carmen Molina Fernández) que explica el seu PLE. Trobo que amb aquest vídeo queda molt clar aquest concepte i facilita l'elaboració d'un propi.

En definitiva, a partir d'aquesta activitat i de la reflexió sobre el meu PLE, m'he adonat  que molt probablement aprenc de moltes més eines de les que he posat a l'esquema. Però tot i això, espero que poc a poc, en un futur el meu PLE (tant el virtual com el personal) vagi augmentant i, sigui conscient dels canvis que vagi fent. D'aquesta manera, estic d'acord amb el canvi en educació, que planteja Jordi Adell i Lidia Castañeda al llibre citat anteriorment, on proposen posar l'èmfasi de l'educació en "aprender a aprender para poder seguir aprendiendo a lo lago de toda la vida" .

A més, dir que considero que hi ha una relació paral·lela entre el meu bloc i l'ús que faig de les diferents eines. Ja que per a l'elaboració de cada entrada he de cercar a diferents webs i he d'emprar diferents eines. Tot i això, dir que va ser al primer any del grau quan més eines vaig provar donat que l'apartat d'artefacte havia de ser diferent a cada entrada. Però, considero que la qualitat és millor que la quantitat, per la qual cosa, com he explicat anteriorment estic contenta de conèixer cada vegada millor les eines que empro amb regularitat i, a més, de anar integrant noves eines progressivament al meu PLE.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada